U s n e s e n í    č. 02/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 3.2.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Rozpočet obce na rok 2010
 4. Rozpočtový výhled do roku 2014
 5. Zprávy finančního a kontrolního výboru
 6. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huntířov za r. 2009
 7. Směrnici č. 2/2010 - Stanovení výše příspěvků příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Huntířov na r. 2010
 8. Aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Skuhrov na r. 2010
 9. Podání žádosti obce o dotaci z Grantového fondu LK 2010 - Program obnovy venkova neinvestiční – program č. 17 - DT1 na projekt "Instalace bezdrátového rozhlasového systému v Obci Skuhrov" a účast obce na projektu včetně vyčíslení finančních prostředků na její vlastní podíl.
 10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon úkolů strážníků Městské policie Železný Brod na území Obce Skuhrov (ustanovení §3a zák.č.553/1991 Sb., o obecní policii)


 11. ZO bere na vědomí:
 12. Informace ředitelky ZŠ a MŠ o činnosti obou částí škol
 13. Přehled odpadového hospodářství v roce 2009
 14. Informace starostky o stavu příprav Skuhrovského zpravodaje
 15. Informace starostky o sociálních službách poskytovaných ORP Železný Brod
 16. Informace starostky o působení České pošty v obci


 17. ZO ukládá:
 18. Starostce zajistit vypracování žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu GF LK, Programu obnovy venkova na projekt "Instalace bezdrátového rozhlasového systému v obci Skuhrov". T: do 26.2.2010
 19. Starostce zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Železný Brod na výkon strážníků Městské policie Železný Brod na území Obce Skuhrov. T: do 28.2.2010
 20. Starostce a pí.Halamové vypracovat Skuhrovský zpravodaj č.1/2010 a zajistit jeho distribuci občanům. T: do 12.2.2010
 21. Starostce organizačně zajistit kurz První pomoci pro zájemce z řad občanů. T: do 15.3.2010
 22. Starostce informovat občany prostřednictvím Zpravodaje o jejich povinnostech v souvislosti s prováděním zimní údržby obce. T: do 12.2.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 11.02.2010
Sejmuto : 26.02.2010