U s n e s e n í    č. 03/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 3.3.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Provedení 3. etapy výměny oken v budově OÚ,v části ZŠ a MŠ
 4. Zakoupení žaluzií na jižní okna školní třídy


 5. ZO bere na vědomí:
 6. Informace ředitelky ZŠ a MŠ o činnosti obou částí škol
 7. Informace ohledně příprav voleb do Parlamentu ČR
 8. Informaci o podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK
 9. Informace o připravovaných změnách jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou
 10. Informaci o připravovaném sčítání domů, bytů a lidí v r. 2011


 11. ZO zamítá:
 12. Žádost Ing. Chvalinové o odprodej části obecního pozemku pč. 1840/4
 13. Žádost Českého svazu včelařů o finanční dotaci z rozpočtu obce
 14. Žádost Ing. Macháčka o převedení části místní komunikace pč. 2040/1 do soukromého vlastnictví


 15. ZO doporučuje:
 16. Vedení školy provést 3. etapu výměny oken v prostorách ZŠ a MŠ v období hlavních prázdnin


 17. ZO ukládá:
 18. Starostce vyrozumět Ing. Chvalinovou, Ing. Macháčka a Český svaz včelařů Huntířov n.Jizerou o stanovisku ZO k jejich žádostem. T.: do 15.3.2010
 19. Starostce zahájit reklamační řízení v záležitosti zpevnění části místní komunikace pč.2153/1. T.: do 31.4.2010
 20. Starostce projednat s firmou Eurovia možnost opravy prasklin na místních komunikacích. T.: do 15.7.2010
 21. Projednat se společností Korid LK a ČSAD návrh jízdního řádu ČSAD na lince Jablonec n.N. – Skuhrov, Huntířov – Železný Brod, který by měl platit od června r.2010. T.: do 31.3.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 12.03.2010
Sejmuto : 27.03.2010