U s n e s e n í    č. 04/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 7.4.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Zprávu kontrolního výboru
 5. Žádosti zájemců o převod pozemků na pozemky pro rodinnou zástavbu v souvislosti s přípravou nového územního plánu obce
 6. Žádost Sokolu Huntířov na uvolnění příspěvku na rekonstrukci vodovodního řádu
 7. Vypracování zastavovacího plánu pro pozemek ppč. 1245/7 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
 8. Uvolnění finanční částky 20 000,-Kč z rozpočtu obce na rekonstrukci vodovodních rozvodů v budově Sokolovny v Huntířově
 9. Žádost o povolení sjezdu z pozemku ppčk. 1736/2 na místní komunikaci ppčk. 2036/1 za účelem výstavby přístupové komunikace k objektu rodinného domu za předpokladu souhlasného stanoviska Dopravní služby KŘ Policie ČR Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou


 10. ZO bere na vědomí:
 11. Průběh jarního úklidu v obci
 12. Stav příprav voleb do Parlamentu ČR
 13. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Huntířov o činnosti školy
 14. Obsah Veřejnoprávní smlouvy o působnosti Městské policie Železný Brod v katastru Obce Skuhrov
 15. Informaci starostky o zpoplatnění výměny popelnic a změny četnosti svozu svozovou firmou SKS Jablonec n.Nis.
 16. Informace starostky o připravovaných pozemkových úpravách v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
 17. Obsah a závěry Zprávy o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Huntířov dne 15.2.2010


 18. ZO zamítá:
 19. Žádost o převod pozemků ppč.1538,1539,1543/1 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu na pozemky stavební za účelem výstavby penzionu


 20. ZO revokuje:
 21. Rozhodnutí ZO (Usnesení č.3/210, bod 10) a schvaluje odprodej části obecního pozemku ppč.1840/4 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu do soukromého vlastnictví za podmínek stanovených ZO


 22. ZO ukládá:
 23. Předsedkyni finančního výboru vyzvat občany, kteří dosud nezaplatili poplatky, aby tak urychleně učinili. T: do 20.4.2010
 24. 20. Starostce zajistit vypracování zastavovacího plánu na pozemek p.č. 1840/6 v k.ú.Skuhrov u Žel.Brodu. T: do 30.4.2010 21. Starostce projednat s Ing. Bursou podmínky odprodeje části obecního pozemku ppč. 1840/4. T: do 30.4.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.04.2010
Sejmuto : 29.04.2010