U s n e s e n í    č. 05/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 5.5.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Zprávu o hospodaření za 1.čtvrtletí r.2010
 5. Rozpočtové opatření (dotace na volby do Parlamentu PSČR)
 6. Zprávu kontrolního výboru
 7. Sponzorský dar Nadace Preciosa pro Základní školu a mateřskou školu Huntířov
 8. Uzavření obou částí školy v termínu od 7.7.2010 – 25.08.2010
 9. Zřízení věcného břemene – přístup k č.p.17 v Huntířově přes obecní pozemek ppčk.2048/7
 10. Příspěvek SDH Huntířov na zakoupení dřeva pro postavení vatry
 11. Odprodej části obecního pozemku ppčk. 1840/4 do soukromého vlastnictví


 12. ZO bere na vědomí:
 13. Stav příprav voleb do Parlamentu PSČR
 14. Informaci o akcích probíhajících v obci
 15. Informace ředitelky o činnosti základní a mateřské školy
 16. Změnu termínu červnového zasedání ZO


 17. ZO ukládá:
 18. Předsedkyni finančního výboru písemně vyzvat občany, kteří dosud nezaplatili poplatky, aby tak urychleně učinili. T: do 31.5.2010
 19. Starostce zajistit zaměření MK č.p. 2153/1. T: do 31.5.2010
 20. Starostce zajistit nabídku na položení zatravňovacích desek na MK 2048/2, k č.p. 110 v Huntířově. T: do 15.7.2010
 21. Starostce organizačně zajistit zřízení věcného břemene na pozemek ppčk.2048/7 pro vlastníka pozemku č.p.17 v Huntířově. T: do 31.5.2010
 22. Starostce prověřit možnost opravy prasklin na MK v obci. T: do 31.5.2010
 23. Starostce zajistit opravu sjezdu od č.p.144 v Huntířově na MK ppčk.2162. T: do 23.5.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.05.2010
Sejmuto : 30.05.2010