U s n e s e n í    č. 06/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 23.6.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Zprávu kontrolního výboru
 5. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy auditorky KÚ LK o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Skuhrov za rok 2009 bez výhrad
 6. Žádosti o změny ve využití pozemků v souvislosti se zpracováním nového ÚP (zápis č.6, bod 6)
 7. Zpracování nového územního plánu obce Skuhrov dle zákona č. 183/2006 Sb.
 8. Podání žádosti z GF LK 2010, program č.16 – Zpracování územních plánů – na pořízení nového územního plánu Obce Skuhrov a účast obce na projektu včetně vyčíslení finančních prostředků na vlastní podíl žadatele
 9. Parcelační schéma na obecní pozemek ppčk. 1245/7 určený pro rodinnou zástavbu
 10. Provedení zpevnění MK ppčk. 2048/2 zatravňovacími panely
 11. Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt ve Skuhrově č.p.80
 12. Mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huntířov
 13. Sedmičlenné Zastupitelstvo obce Skuhrov pro volební období 2010 – 2014
 14. Uzavření provozu mateřské školy v Huntířově v období hlavních prázdnin na šest týdnů, tj. od 7.7. do 25.8.2010


 15. ZO bere na vědomí:
 16. Informace ředitelky o činnosti základní a mateřské školy
 17. Informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí v říjnu r. 2010


 18. ZO žádá:
 19. MěÚ Železný Brod odbor územního plánování a regionálního rozvoje o pořízení ÚP Obce Skuhrov


 20. ZO pověřuje:
 21. Předsedkyni finančního výboru písemně vyzvat občany k úhradě nezaplacených finančních částek za odvoz a likvidaci odpadu. T: do 31.7.2010
 22. Starostku vypracováním dodatku k nájemní smlouvě na prodloužení pronájmu obecního bytu ve Skuhrově č.p. 80. T: do 30.6.2010
 23. Starostku veškerými jednáními s pořizovatelem nového územního plánu a organizačním zajištěním záležitostí s jeho vypracováním souvisejících. Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 02.07.2010
Sejmuto : 27.07.2010