U s n e s e n í    č. 09/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 1.9.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Zprávu kontrolního výboru
 5. Povolení sjezdu z pozemku p.č. 167/1 na MK 2083/2 v případě dodání souhlasného stanoviska DI KŘ Policie ČR


 6. ZO bere na vědomí:
 7. Informace o přípravách komunálních voleb
 8. Informace o činnosti obou částí školy
 9. Žádost o pokácení stromu u silnice III/2873
 10. Informaci o provedení opravy zábradlí nad obchodem ve Skuhrově
 11. Informaci o činnosti HZJ Huntířov a HZS Skuhrov v době povodní a její poděkování všem členům, kteří se zúčastnili odstraňování povodňových škod
 12. Připomínky k jízdnímu řádu ČSAD
 13. Informaci o podání žádosti o dotaci na zpracování nového územního plánu


 14. ZO ukládá:
 15. Projednat připomínky k jízdnímu řádu ČSAD s jeho zpracovateli. T: do 20.9.2010
 16. Pí. Kopecké vypracovat podklady pro úhradu neinvestičních nákladů školy pro obce, jejichž žáci navštěvují naši ZŠ. T:do 30.9.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 09.09.2010
Sejmuto : 24.09.2010