U s n e s e n í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 15.listopadu 2010

  Zastupitelstvo obce Skuhrov:
 1. k o n s t a t u j e, že v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složilo všech 7 členů zastupitelstva obce s l i b
 2. u r č u j e ověřovatele zápisu Mgr.Kopeckou a pana Jelínka, zapisovatelku Mgr. Halamovou
 3. s ch v a l u j e program ustavujícího zasedání
 4. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm.k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů - jednoho uvolněného starostu
  - jednoho neuvolněného místostarostu
 5. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - starostku Mgr. Jiřinu Rybákovou, nar. 2.3.1946, bytem Skuhrov, Huntířov 94, 468 22 Železný Brod
  - místostarostu pana Petra Fabiána, nar. 3.4.1966, bytem Skuhrov 70, 468 22 Železný Brod
 6. z ř i z u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů - finanční výbor
  - kontrolní výbor
 7. v o l í v souladu s ust. § 84, odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů - předsedkyni finančního výboru Mgr. Alenu Halamovou, bytem Skuhrov 84
  - členy finančního výboru Mgr. Miroslavu Kopeckou, Ing.Miroslava Štěpána
  - předsedkyni kontrolního výboru paní Jiřinu Stránskou, bytem Skuhrov, Huntířov 105
  - členy kontrolního výboru pana Milana Jelínka, paní Helenu Šikolovou
 8. u k l á d á starostce: - svolat druhé zasedání ZO Skuhrov na den 22.listopadu 2010
  - zpracovat jednací řád obce v souladu s § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - připravit návrhy odměn neuvolněným členům ZO v souladu s ust. § 84, odst.2 písm.n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
  - vyhotovit zápis z ustavujícího zasedání ZO v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - předsedům kontrolního a finančního výboru prostudovat metodický materiál k činnosti obou výborů a seznámit jejich členy s náplní a způsobem jejich práce (§ č.118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích) Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 16.11.2010
Sejmuto : 01.12.2010