U s n e s e n í    č. 11/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 22.11.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Jednací řád ZO
 5. Odměny neuvolněným zastupitelům ZO dle přílohy zápisu č. 1 k datu 1.12.2010
 6. Prioritní akce obce na rok 2011
 7. Příkaz k provedení inventarizace v roce 2010
 8. Uzavření veřejnoprávních smluv o přenesené působnosti na úseku přestupkových řízení a rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s MěÚ Železný Brod
 9. Prodloužení doby svícení veřejného osvětlení v období vánočních svátků


 10. ZO bere na vědomí:
 11. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov
 12. Žádost o povolení kácení dřevin na pozemku p.č. 1535/2 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
 13. Informace starostky o nabídkách na hydroizolaci tělocvičny ZŠ
 14. Informaci o pozemkových úpravách a vypracování nového územního plánu


 15. ZO ukládá:
 16. Inventurním komisím provést v termínu do 31.12.2010 řádnou inventarizaci
 17. Členům ZO připravit návrhy do programu rozvoje obce na další léta. T: 15.12.2010
 18. Starostce a místostarostovi provést aktualizaci místního POV. T: 31.12.2010
 19. Ing. Štěpánovi projednat s majitelem pozemků p.č. 1492/18 a p.č. 1373 nutnost jejich údržby. T: 15.12.2010
 20. Starostce zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s  MěÚ Železný Brod. T: do 31.12.2010 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 23.11.2010
Sejmuto : 07.12.2010