U s n e s e n í    č. 12/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 15.12.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Zprávu finančního výboru
 4. Rozpočtová opatření č.5
 5. Hospodaření obce v počátku roku 2011 v rozpočtovém provizoriu, které bude vycházet z rozpočtu roku 2010, přičemž nedojde k měsíčnímu překročení 1/12 rozpočtu r. 2010
 6. Zprávu kontrolního výboru
 7. Plán práce kontrolního výboru na rok 2011
 8. Aktualizaci Havarijního plánu obce Skuhrov
 9. Vnitřní směrnice ZO č.1/2011, č.2/2011 a č.3/2011
 10. Obecně závaznou vyhlášku Obce Skuhrov č.1/2011 o místním poplatku ze psů
 11. Obecně závaznou vyhlášku Obce Skuhrov č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného
 12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Skuhrov č.3/2011o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
 13. Návrh akcí obce předpokládaných k realizaci v letech 2011 - 2014
 14. Zrušení veřejného telefonního automatu u budovy OÚ
 15. Žádost na zateplení půdního prostoru v obecním bytě v budově požární zbrojnice ve Skuhrově
 16. Způsob vrácení přeplatku občanům za odvoz domovního odpadu v r. 2010
 17. Zajištění a financování stavebního dozoru na provedení akce sanace vlhkého zdiva v budově OÚ


 18. ZO bere na vědomí:
 19. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov
 20. Finanční rozvahu obou částí školy na r. 2011
 21. Navýšení finanční úhrady za vodné a odvoz a likvidaci domovního odpadu s účinností od 1.1.2011
 22. Informace o nabídkách na provedení hydroizolace zdiva části budovy školy
 23. Vypsání výběrového řízení na funkci referenta OÚ Skuhrov
 24. Informace o termínu, průběhu a zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011
 25. Změny nočního svícení v obou částech obce
 26. Kácení nelesní zeleně na pozemcích ppčk.147, 535 a 2180 v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu
 27. Prodloužení termínu pro příjem žádostí vlastníků pozemků o zařazení změn ve využití pozemků do nového Územního plánu obce Skuhrov do 15.1.2011


 28. ZO ukládá:
 29. Finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtu obce na rok 2011. T: 16.2.2011
 30. Starostce a místostarostovi provést aktualizaci Plánu obnovy venkova do r. 2014. T: 15.1.2011
 31. Starostce projednat s odborem dopravy MěÚ v Železném Brodě možnost omezení užívání MK ke Bzí pouze pro chodce. T: do 31.3.2011
 32. Starostce zajistit zrušení veřejného telefonního automatu u budovy OÚ v Huntířově. T: do 30.4.2011
 33. Starostce zajistit stavební dozor na provedení akce sanace vlhkého zdiva v budově OÚ. T: do 15.1.2011 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 29.12.2010
Sejmuto : 14.01.2011