U s n e s e n í    č. 01/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 19.01.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Realizaci akce „Sanace zdiva v části budovy OÚ (prostory školy)“ firmami Hydroizolace Ing.Maťátko, Libštát a Zemní práce Prokůpek, Tatobity - na základě výběrového řízení
 4. Zprávu finančního výboru
 5. Plán práce finančního výboru na rok 2011
 6. Zprávu kontrolního výboru
 7. Zprávu o výsledcích inventarizace obecního majetku v r. 2011 včetně vyřazení nefunkčního zařízení a způsobu jeho likvidace
 8. Vnitřní směrnici ZO č.4/2011 o stanovení výše příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Huntířov nad Jizerou na r. 2011
 9. Návrh odměn členům ZO s účinností od 1.1.2011
 10. Snížení osobního příplatku zaměstnanců OÚ o 10% s účinností od 1.1.2011
 11. Návrh na zaměstnání účetní s účinností od 1.4.2011 na plný pracovní úvazek
 12. Zachování výše mzdových prostředků na platy zaměstnanců OÚ na úrovni r. 2010 navýšených o finanční částku na práci účetní, která bude od 1.4.2011 pracovat na plný úvazek
 13. a ponížených o snížení osobních příplatků zaměstnanců OÚ
 14. Osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huntířov od 1.1.2011
 15. Žádost o zařazení pozemků ppčk. 1701 do územního plánu na rodinnou zástavbu
 16. Žádost o vyřazení pozemku p.č. 1492/15 z pozemků určených územním plánem pro rodinnou zástavbu
 17. Odprodej pozemku p.č. 2049/3 z vlastnictví obce do soukromého vlastnictví
 18. Provedení pozemkového vypořádání s vlastníky pozemků ppčk. 1574/6 a 1576/3, které jsou součástí zpevněné místní komunikace 2153/1 ve vlastnictví obce
 19. Aktualizaci Plánu obnovy venkova na r. 2011-2014


 20. ZO bere na vědomí:
 21. Zprávu o činnosti obecní knihovny v roce 2010
 22. Informace o plnění rozpočtu v r. 2010
 23. Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na Železnobrodsku
 24. Obsah vyjádření obce na podporu zachování Gymnázia U Balvanu v Jablonci n.Nisou
 25. Informaci starostky o připravovaném výběrovém řízení na místo účetní OÚ Skuhrov
 26. Informaci starostky o úhradách za odvoz a likvidaci TDO v r. 2011


 27. ZO ukládá:
 28. Starostce vyrozumět firmy, které se zúčastnily výběrového řízení na akci "Sanace vlhkého zdiva v části budovy OÚ", o jeho výsledku. T: do 31.1.2011
 29. Zajistit smlouvy na "Sanaci vlhkého zdiva v budově OÚ". T:do 15.2.2011
 30. Zajistit kupní smlouvu na prodej pozemku ppčk. 2049/3. T: do 31.03.2011
 31. Místostarostovi získat od majitelů pozemků ppčk. 1574/6 a 1576/3 písemný souhlas s bezúplatným darováním obci.T: do 28.02.2011
 32. Starostce zveřejnit záměr na převzetí pozemků ppčk. 1574/6 a 1576/3 do vlastnictví obce. T: do 10.3.2011
 33. Paní Halamové a starostce vypracovat a zajistit distribuci Skuhrovského zpravodaje č. 1/2011


 34. ZO zamítá:
 35. Žádost majitele pozemku ppčk. 2061/1 o zrušení využívání pozemku, druh ostatní komunikace, jako komunikace veřejné, z důvodů zamezení jediného přístupu k pozemkům ve vlastnictví jiných majitelů.
 36. Z finančních důvodů žádost o zajištění protahování komunikací v extravilánu obce (do Bzí, Alšovic, Dalešic apod.) – u některých z nich bude v rámci možností vyjeta pouze kolej pro pěší. Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 31.01.2011
Sejmuto : 16.02.2011