U s n e s e n í    č. 02/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 16.02.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru včetně zprávy o výsledku finančních kontrol za r. 2010
 4. Zprávu kontrolního výboru
 5. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huntířov za r. 2010
 6. Podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK 2011 - Program obnovy venkova investiční program č. 17 - DT1 na projekt "Hydroizolace zdiva části společné budovy radnice a základní a mateřské školy v obci Skuhrov" a účast obce na projektu včetně vyčíslení finančních prostředků na její vlastní podíl
 7. Podání žádosti o dotaci poskytovanou MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D81500, dot. titul 2 na projekt školy "Setkávání pod širým nebem" a realizaci tohoto projektu pouze za předpokladu získání finanční dotace
 8. Obnovení členství obce Skuhrov ve Sdružení místních samospráv ČR
 9. Připojení obce Skuhrov ke komunitnímu plánování sociálních služeb Železnobrodskav
 10. Prodloužení servisní smlouvy s Canon s.r.o. na kopírku Canon IR 2016
 11. Zakoupení telefonního přístroje do kanceláře OÚ a vyměnitelného počítačového disku


 12. ZO bere na vědomí:
 13. Zprávu o činnosti základní a mateřské školy v počátku r. 2011
 14. Obsah inspekční zprávy zaměřené na hodnocení výsledků ZŠ ve vztahu k ŠVP a na úroveň školního stravování
 15. Kalkulace cen školního stravování, výši úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu, personální obsazení školy
 16. Informace starostky o záměrech České pošty zrušit pobočku v Huntířově a o krocích podniknutých v záležitosti jejího zachování
 17. Krytí finančních nákladů na zpracování komunitního plánu sociálních služeb Železnobrodska z projektu IP 2
 18. Informaci starostky o výsledku výběrového řízení na místo účetní OÚ Skuhrov
 19. Finanční nabídku na realizaci doplnění a rozšíření herních prvků na zahradě mateřské školy
 20. Informace KÚ LK o povinnostech obcí při sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011
 21. Informace finančního výboru o stavu příprav rozpočtu na r. 2011


 22. ZO ukládá:
 23. Pí. Kopecké zajistit v návaznosti na provedení hydroizolací obecní budovy veškeré práce související s úpravu vnitřních prostor využívaných školou. T: do 30.9.2011
 24. Pí. Kopecké zajistit finanční nabídky na vybavení zahrady mateřské školy. T: do 16.3.2011
 25. Pí. Kopecké zpracovat žádost o dotaci MMR ČR na projekt "Setkávání pod širým nebem" a zajistit její včasné podání. T: do 21.2.2011
 26. Starostce vypracovat žádost o dotaci z GF LK na projekt "Hydroizolace zdiva budovy radnice a školy" a její podání v požadovaném termínu. T: do 28.2.2011
 27. Starostce organizačně zabezpečit záležitosti vyplývající pro obce ze sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011
 28. Starostce obnovit členství obce Skuhrov ve Sdružení místních samospráv ČR. T: do 28.2.2011
 29. Starostce prodloužit servisní smlouvu s firmou Canon s.r.o. T: do 16.3.2011


 30. ZO nesouhlasí:
 31. S uzavřením pobočky České pošty s.p. v Huntířově a trvá na jejím zachování v současné podobě. Služby nabízené Výdejním místem I. jsou naprosto neadekvátní ve srovnání se službami současnými, na jejichž zachování ZO trvá. Kroky ČP s.p. v záležitosti rušení pošt v malých obcích považuje ZO za diskriminaci venkovského obyvatelstva Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 24.02.2011
Sejmuto : 16.03.2011