U s n e s e n í    č. 03/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 16.03.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Návrh zprávy kontrolního výboru
 5. Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy auditora odboru kontroly KÚ LK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou méně závažných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k jejich odstranění
 6. Návrh rozpočtu Obce Skuhrov na rok 2011 včetně návrhu rozpočtového výhledu do r. 2014
 7. Návrh rozpočtového opatření č.1/2011
 8. Návrh vnitřních směrnic zastupitelstva obce Skuhrov
  č.5/2011 - Směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad
  č.6/2011 - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
  č.7/2011 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  č.8/2011 - Směrnice o stanovení a rozvržení pracovní doby
 9. Návrh na poskytnutí účelově zaměřených příspěvků z rozpočtu obce T.J. Sokolu Huntířov, T.J. Sokolu Skuhrov a základní organizaci Českého svazu včelařů oproti vyúčtování
 10. Návrh na bezúplatný převod pozemků ppčk. 1574/6 a1576/3 ze soukromého vlastnictví do vlastnictví obce Skuhrov
 11. Návrh na navýšení platby za školní stravování od 1.5.2011
 12. Návrh Obce Skuhrov a Farmy Pelikán na změnu ve využití pozemků v souvislosti se zpracováním nového územního plánu


 13. ZO bere na vědomí:
 14. Zprávu o činnosti SDH a HZJ Huntířov v roce 2010 a plánu činnosti na rok 2011
 15. Zprávu o činnosti TJ SOKOL Hunttířov v roce 2010 a plánu činnosti na rok 2011
 16. Souhlas OÚ s dočasným umístěním drobných staveb pro zemědělské ekologické podnikání občanského sdružení TRPOLA
 17. Rozhodnutí OÚ o kácení náletových stromů na pozemku ppčk. 1681/2v k.ú. Skuhrov u Žel.Brodu
 18. Závěry jednání SMS ČR, SOLK a Komory obcí SMO s managmentem ČP, s.p. v záležitosti rušení poštovních poboček
 19. Informace o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov a o zajišťování nabídek na úpravu školní zahrady a vnitřní úpravy tělocvičny ZŠ
 20. Informace o jarním úklidu obce, svozu objemného a nebezpečného odpadu, přerušení dodávek elektrického proudu a očkování psů
 21. Informace o průběhu přípravných prací na provedení hydroizolací v objektu budovy obce a školy
 22. Informace o průběhu zpracování nového územního plánu obce Skuhrov


 23. ZO ukládá:
 24. Starostce zajistit smlouvy na převod pozemků ppčk. 1574/6 a1576/3 do vlastnictví obce
 25. Starostce seznámit občany způsobem v obci obvyklým s úklidovými záměry obce, s přerušením dodávek el. proudu, s informací o očkování psů Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 24.03.2011
Sejmuto : 08.04.2011