U s n e s e n í    č. 04/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 20.04.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí r. 2011
 5. Návrh zprávy kontrolního výboru
 6. Návrh výběrové komise na provedení vnitřních úprav tělocvičny školy firmou Profi Plus
 7. Návrh Dodatku č.2 ke Změně zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huntířov
 8. Návrh vnitřní směrnice obce č.9/2011 – Vedení a oběh účetních dokladů, podpisové vzory
 9. Návrh vnitřní směrnice ZO č.10/2011 – Členění a postupy účtování majetku obce
 10. Uzavření provozu školy v období hlavních prázdnin – od 11.7.2011 do 26.8.2011
 11. Zakoupení zahradních laviček a vysavače pro potřeby obce
 12. Zakoupení a instalaci úřední desky před budovu OÚ
 13. Zakoupení ohňostroje na akci Pálení čarodějnic 2011


 14. ZO bere na vědomí:
 15. Informace starostky o akcích probíhajících v obci a o jarním úklidu
 16. Obsah 1.etapy ÚP Skuhrov – Průzkumy a rozbory
 17. Zprávu ředitelky o činnosti obou částí školy a o termínu zápisu a podmínkách přijetí do MŠ
 18. Obsah a závěry Zprávy o provedení veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ Huntířov za rok 2010 ze dne 15.3.2011
 19. Obsah nabídky pojišťovny D.A.S. ve věci právní ochrany obce a školy a jejich zaměstnanců
 20. Obsah dokumentu Změny ve středních školách zřizovaných LK
 21. Informace starostky o vývoji událostí v záležitosti optimalizace sítě České pošty


 22. ZO ukládá:
 23. Pí. Kopecké smluvně i realizačně zajistit provedení vnitřních úprav tělocvičny. T.: 30.9.2011
 24. Informovat firmy zastoupené ve výběrovém řízení na akci vnitřní úpravy tělocvičny o jeho výsledku. T: do 15.5.2011
 25. Starostce zajistit ZO schválené nákupy pro potřeby obce. T: do 15.5.2011
 26. Předsedkyni FV doručit upomínky občanům, kteří dosud neuhradili obcí požadované poplatky. T: do 30.4.2011
 27. Starostce zaslat Odboru dopravy KÚ LK připomínky k víkendovým autobusovým spojům. T: do 30.4.2011


 28. ZO zamítá:
 29. Žádost o zpevnění komunikace k požární nádrži ve Skuhrově asfaltovým povrchem Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 02.05.2011
Sejmuto : 17.05.2011