U s n e s e n í    č. 05/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 18.05.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO včetně jeho doplnění programu o projednání zadání ÚP obce Skuhrov a rozpočtová opatření
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Usnesení ZO Skuhrov č. 4/2011 ze dne 20.4.2011
 4. Návrh zprávy finančního výboru včetně hospodaření obce v obce v 1.čtvrtletí 2011
 5. Rozpočtová opatření č. 2/2011
 6. Návrh zprávy kontrolního výboru
 7. Návrh výběrové komise na provedení akce Hydroizolace části zdiva společné budovy radnice a základní a mateřské školy v obci Skuhrov firmami Hydroizolace, Ing.Jiří Maťátko, Libštát 240 a zemních prací firmou Robert Prokůpek, Žlábek 16 - Tatobity
 8. Finanční krytí vícepráci vzniklých v souvislostí s opravou školní tělocvičny v budově OÚ (výměna kanalizace, topenářské a zednické práce)
 9. Návrh výběrové komise na úpravu dětského hřiště v rámci projektu Setkávání pod širým nebem firmou Tomovy parky s.r.o., Karlovice-Radvánovice, Turnov
 10. Návrh výše odměny referentce OÚ v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru k 30.6.2011


 11. ZO bere na vědomí:
 12. Informace z oblasti komunitního plánování
 13. Informace o stavu akci probíhajících v obci
 14. Informace o dotacích poskytnutých obci v letošním roce
 15. Informace o ukončení první etapy zpracování ÚP obce Skuhrov – návrh zadání


 16. ZO ukládá:
 17. Paní Halamové zajistit vyúčtování příspěvku poskytnutého T.J.Sokol Skuhrov v kalendářním roce 2010. T: do 30.5.2011
 18. Paní Halamové a paní Kopecké prověřit možnost evakuačních center v prostorách tělovýchovných jednot včetně zajištění stravování. T: do 22.6.2011
 19. Místostarostovi projednat s majitelem skuhrovského hřiště možnost použití daného pozemku jako mezideponií při případných živelných katastrofách. T: do 22.6.2011
 20. Předsedkyni kontrolního výboru projednat s kronikářem definitivní termín dodání zápisu do kroniky za r. 2010. T: do 22.6.2011 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 26.05.2011
Sejmuto : 22.06.2011