U s n e s e n í    č. 06/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 22.06.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO doplněný o projednání a schválení Návrhu zadání Územního plánu Skuhrov
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Usnesení ZO Skuhrov č.5/2011 ze dne 18.5.2011
 4. Návrh zprávy finančního výboru
 5. Rozpočtová opatření č.3/2011
 6. Návrh zprávy kontrolního výboru
 7. Finanční krytí víceprací (zednické práce) vzniklých v souvislostí s hydroizolací zdiva a s opravou školní tělocvičny v budově OÚ
 8. Zřízení sjezdu z místní komunikace ppčk. 2040/1 na pozemek ppčk. 1840/4 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu v souvislosti s výstavbou rodinného domu v případě dodání souhlasného stanoviska Dopravní služby KŘ Policie ČR Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou
 9. Žádosti o změnu ve využití pozemku pčk.1108/1 v souvislosti se zpracováním nového Územního plánu obce
 10. Návrh zadání Územního plánu Skuhrov po projednání a zapracování připomínek
 11. Podání žádosti o dotaci z GF LK 2011, program č.16 – Zpracování územních plánů – na pořízení nového územního plánu Obce Skuhrov (2. etapa – návrh ke společnému jednání a veřejnému projednání) a účast obce na projektu včetně vyčíslení finančních prostředků na její vlastní podíl
 12. Návrh osobního příplatku účetní obecního úřadu
 13. Prázdninovou charitativní sbírku obce pro Diakonii Broumov
 14. Uspořádání svodu psů ve Skuhrově dne 9.7.2011
 15. Změnu termínu konání zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (první středu v měsíci)
 16. Uzavření provozu školy v období hlavních prázdnin od 11. 7.2011 do 26. 8.2011


 17. ZO bere na vědomí:
 18. Informace o průběhu plánovaných akcí v obci
 19. Zprávu ředitelky o činnosti obou částí školy
 20. Informaci starostky o návrhu obcí Železnobrodska na vznik mikroregionu a o podmínkách jeho zřízení
 21. Informaci KVS Liberec o konání svodu psů ve Skuhrově 9. 7.2011
 22. Informaci o dočasném neobsloužení zastávek autobusové dopravy v obci v době konání Rally Bohemia dne 2.7.2011


 23. ZO ukládá:
 24. Předsedkyni KV zajistit dodání konceptu zápisu do kroniky za r. 2010. T: do 15. 7.2011
 25. Starostce vypracovat žádost o dotaci z GF LK na 2. etapu zpracování ÚP Skuhrov. T: do 7. 9.2011
 26. Starostce organizačně zajistit uspořádání prázdninové charitativní sbírky. T: do 15. 9.2011
 27. Zapracovat do Jednacího řádu obce Skuhrov změnu termínu konání zasedání ZO. T: do 30. 6.2011


 28. ZO zamítá:
 29. Žádost o celonoční svícení v obci. Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 29.06.2011
Sejmuto : 16.07.2011