U s n e s e n í    č. 07/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 07.09.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO doplněný o projednání záležitosti souvisejících se zamýšleným vznikem mikroregionu
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2011
 4. Zprávu o hospodaření obce v 1. pololetí r. 2011
 5. Návrh zprávy finančního výboru
 6. Realizaci víceprací souvisejících s hydroizolací obecní budovy a jejich úhradu z obecního rozpočtu
 7. Zakoupení software pro obecní knihovnu a aktualizaci počítačového programu KN Plus pro přenos dat z katastrálního úřadu
 8. Návrh výše neinvestičních nákladů na žáky z obce Líšný pro školní rok 2010/2011
 9. Námitky k dokumentu ZÚR LK a jejich uplatnění při veřejném projednání
 10. Průměrné ceny pozemků pro potřeby inventarizace majetku
 11. Případné financování dalších etap ÚP pouze z rozpočtu obce
 12. Trasu vedení kabelové smyčky na pozemek ppčk. 1840/8 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu
 13. Návrh na částečnou úhradu výdajů účetní za používání soukromého mobilního telefonu pro potřeby obce
 14. Úhradu materiálu potřebného na zpevnění MK k požární nádrži ve Skuhrově z obecního rozpočtu
 15. Obsah dopisu zaslaného Parlamentu ČR jako podporu k dosažení změn v rozpočtovém určení daní


 16. ZO bere na vědomí:
 17. Zprávu ředitelky o činnosti obou částí školy
 18. Informaci starostky o zavádění „ Základních registrů veřejné správy“ a možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ v Železném Brodě
 19. Připomínky k dopravní obslužnosti v roce 2012
 20. Obsah žádosti o provedení oprav poškozených a propadlých krajů silnice III.třídy, zaslané KSSLK
 21. Informaci o podání žádosti z GF LK na realizaci II. a III. etapy ÚP obce Skuhrov


 22. ZO ukládá:
 23. Starostce zajistit opravu poškozených svodů na budově OÚ
 24. Starostce zajistit žádost o dotaci na zakoupení počítačového modulu pro obecní knihovnu a zakoupení programu pro přenos údajů z KÚ
 25. Panu Jelínkovi projednat na odboru ŽP MěÚ v Železném Brodě provedení likvidace křídlatky v místech jejího výskytu a zajistit její odstranění z pozemků v katastru obce Skuhrov
 26. Starostce uplatnit na veřejném projednání ZÚR LK námitky obce
 27. Starostce projednat s dopravci připomínky k jízdním řádům
 28. Starostce urgovat u KSSLK provedení oprav silnice III.třídy Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 16.09.2011
Sejmuto : 02.10.2011