U s n e s e n í    č. 07/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 07.09.2011

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Návrh usnesení ZO Skuhrov č.7/2011
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2011
 5. Návrh zprávy o hospodaření obce za tři čtvrtletí roku 2011
 6. Návrh zprávy finančního výboru
 7. Návrh zprávy kontrolního výboru
 8. Vymalování vstupní haly a chodby OÚ
 9. Zařazení finančních požadavků příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huntířov, T.J.Sokol Skuhrov, TJ.Sokol Huntířov a JSDH Huntířov do rozpočtu na r. 2012
 10. Kácení stromů na pozemcích ppčk. 5, 519/1 a 1792
 11. Realizaci navrhovaných akcí pro r. 2012 a jejich finanční krytí z rozpočtu obce
 12. Realizaci zimního protahování firmou Údržba veřejných prostranství, Petr Kocour, Mukařov 103
 13. Smlouvu o zimní údržbě místních komunikací na r. 2011 - 2012
 14. Jmenování Mgr. Halamové členkou Rady školy
 15. Zvýšení prodejní ceny stavebního pozemku ppčk. 1840/8 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu v souvislosti jeho zasíťováním elektrickou energií
 16. Návrh obsahu dopisu na podporu zvýšení počtu členů na OO Policie v Železném Brodě a jeho zaslání nadřízeným policejním orgánům


 17. ZO bere na vědomí:
 18. Informace o stavu vnějších a vnitřních úprav v budově školy a OÚ
 19. Informace o vedení obecní kroniky
 20. Informace ředitelky ZŠ a MŠ o činnosti obou součástí školy
 21. Informace starostky o snahách malých obcí o změnu v rozpočtovém určení daní
 22. Informace starostky z projednání ZÚR LK
 23. Informaci starostky o změně termínu vítání nových občánků


 24. ZO ukládá:
 25. Předsedkyni finančního výboru Mgr.Halamové zajistit doručení upomínek na zaplacení odvozu domovního za 2. pol. r. 2011. T: ihned
 26. Starostce písemně pověřit ředitelku ZŠ a MŠ správou a zajištěním provozu zahrádky MŠ a tělocvičny ZŠ. T: do 15.10.2011
 27. Mgr.Kopecké zajistit provozní řády, správu a bezpečný provoz zahrádky MŠ a tělocvičny ZŠ, včetně oznamovací povinnosti konání akcí v tělocvičně mimo provozní dobu školy. T: provozní řády do 31.10.2011, ostatní – úkol trvalý
 28. Finančnímu výboru vypracovat koncept návrhu rozpočtu na r. 2012 včetně zahrnutí akcí obce schválených ZO a finančních požadavků organizací. T: 7.11.2011
 29. Starostce zajistit finanční nabídky na akce, jejichž realizace je plánována na r. 2012. T: do 31.3.2012
 30. Starostce vypracovat čistopis a zajistit podpis smlouvy o zimní údržbě místních komunikací v obci Skuhrov. T: 15.10.2011
 31. Starostce pokračovat v jednáních ve věci změny trasy vedení VN v souvislosti se zpracováním ZÚR LK
 32. Starostce a vedení SPOZ organizačně zajistit vítání občánků 2011. T: do 30.11.2011
 33. Místostarostovi prověřit stav MK a sepsat závady. T: do 7.11.2011
 34. Ing. Štěpánovi projednat se správcem toku Huntířovského potoka (Lesy ČR) a s ČRS MO Malá Skála možnost vybudování odběrného místa požární vody ve střední části obce. T: 31.3.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.10.2011
Sejmuto : 29.10.2011