U s n e s e n í    č. 09/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 02.11.2011

  ZO schvaluje:
 1. Navržený program jednání včetně jeho doplnění
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Návrh usnesení ZO Skuhrov č.8/2011 ze dne 5.10.2011
 4. Návrh zprávy finančního výboru
 5. Návrh zprávy kontrolního výboru
 6. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Železný Brod na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI, adres a nemovitostí podle zák.č.111/2009 Sb., o základních registrech.
 7. Zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín na místní komunikaci ppčk.240/1 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu za účelem umístění zemního kabelu pro stavební pozemek 1840/4.
 8. Realizaci prodloužení asfaltového zpevnění místní komunikace ppčk.2108/1 ve Skuhrově k rodinnému domu č.p.49 a rozšíření a asfaltové zpevnění vjezdu do skuhrovského hřiště firmou Eurovia CS, a.s., závod Liberec
 9. Provedení instalace bezdrátového rozhlasu s možností propojení na JSVV HZS ČR v obci Skuhrov firmou JD Rozhlasy s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
 10. Položení zámkové dlažby podél budovy obce a školy
 11. Zakoupení úřední desky OÚ a její instalaci u autobusové zastávky u školy
 12. Zakoupení a instalaci rozšíření vánoční výzdoby v obci
 13. Provedení nátěru dveří hřbitovních domků v obou částech obce


 14. ZO bere na vědomí:
 15. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov
 16. Zprávu o činnosti SPOZu
 17. Termín akce "Vítání občánků 2011" – 31.10.2011
 18. Příkaz starostky k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2011
 19. Informace starostky z jednání se zástupci Policie ČR LK o posílení bezpečnosti na Železnobrodsku
 20. Zprávy o dalším postupu SMS v záležitosti dosažení změny v RUD
 21. Konání sběru papíru ve dnech 5. a 6.11.2011
 22. Kácení náletových dřevin v ochranném silničním pásmu pod skuhrovským hřbitovem
 23. Informace o průběhu jednání ve věci zřízení odběrného místa požární vody na Huntířovském potoce
 24. Koncept návrhu rozpočtu na r. 2012 včetně připomínek


 25. ZO zamítá:
 26. Žádost nájemníků obecního bytu ve Skuhrově č.p.80 o umožnění parkování osobního automobilu v jejich vlastnictví ve vjezdu do garáže požární zbrojnice.


 27. ZO ukládá:
 28. Starostce zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Železný Brod na provádění zápisů do ISÚI. T: do 31.12.2011
 29. Starostce smluvně zajistit provedení úprav a zpevnění místních komunikací s firmou Eurovia CS a.s. T: do 30.3.2012
 30. Starostce zajistit smlouvu o dílo na instalaci obecního rozhlasu s firmou JD Rozhlasy s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm. T: do 31.1.2012
 31. Starostce zajistit provedení akcí schválených v bodech usnesení č.10,11,12,13. T: do 30.4.2012
 32. Místostarostovi projednat s majiteli rodinných domů č.p.21 a 82 ve Skuhrově způsob odvozu a likvidace TDO od r.2012. T: ihned
 33. Místostarostovi projednat s majitelem autobusu p. Hasenkopfem nepovolené parkování na obecním pozemku a zjednat okamžitou nápravu. T: ihned
 34. Finančnímu výboru vypracovat a vyvěsit návrh rozpočtu na r. 2012 včetně zapracování připomínek.
 35. Ing. Štěpánovi pokračovat v jednáních s dotčenými orgány o možnosti zřízení odběrního místa požární vody na Huntířovském potoce. T: do 29.2.2011
 36. Mgr. Kopecké a starostce organizačně zajistit akci "Rozsvícení vánočního stromku". T:do 2.12.2011
 37. Členům ZO jmenovaným do inventarizačních komisí zajistit zodpovědné provedení fyzické inventury obecního majetku na všech úsecích. Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 11.11.2011
Sejmuto : 26.11.2011