U s n e s e n í    č. 10/2011

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 07.12.2011

  ZO schvaluje:
 1. Navržený program jednání
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Návrh usnesení ZO Skuhrov č.9/2011 ze dne 2.11.2011
 4. Návrh rozpočtového opatření č.6/2011
 5. Návrh rozpočtu na r. 2012
 6. Návrh zprávy kontrolního výboru
 7. Návrh na odměnu ředitelce školy
 8. Uzavření provozu Základní a mateřské školy Huntířov ve dnech 23.12.2011 – 2.1.2012 včetně
 9. Podporu Velhartické výzvě – nesouhlas s Koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, schváleným MŠMT 3.5.2011
 10. Záměr obce na uzavření smlouvy se společností provozující sázkovou hru na poskytnutí finančního příspěvku na veřejně prospěšné účely
 11. Návrh smlouvy o dílo s JD Rozhlasy Rožnov pod Radhoštěm na instalaci bezdrátového rozhlasu v obci
 12. Návrh na změny nočního svícení veřejného osvětlení v období vánočních svátků
 13. Dodatečný návrh na pořízení změny ve využití pozemků 1547/6,10 v k.ú.Skuhrov u Žel.Brodu v souvislosti se zpracováním nového ÚP
 14. Požadavek na zakoupení myčky nádobí pro školní kuchyň


 15. ZO bere na vědomí:
 16. Obsah Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov ve šk.r.2010/2011
 17. Informaci o přípravách akcí na r. 2012
 18. Připomínky ke zpracování hlavního výkresu návrhu nového ÚP
 19. Informaci o uzavření smlouvy z KÚ LK na poskytnutí dotace na 2.etapu zpracování ÚP
 20. Závěry z jednání starostky se zástupcem České pošty ohledně úpravy poštovní obslužnosti v obci
 21. Kácení nelesní zeleně na pozemku ppčk. 1207 a 1205/1 s výjimkou stromů rostoucích na břehu Huntířovského potoka
 22. Informaci SVS o cenách vodného a stočného v r. 2012
 23. Termín čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ Skuhrov ve dnech 19.-30.12.2011
 24. Zprávy předsedů DIK o průběhu inventarizací na jednotlivých úsecích


 25. ZO ukládá:
 26. Finančnímu a kontrolnímu výboru vypracovat plány činnosti na r. 2012. T: do 4.1.2011
 27. Finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtového výhledu do r. 2015. T: do 4.1.2011
 28. Starostce projednat se zpracovatelem ÚP připomínky z řad členů ZO včetně možnosti dodatečného zařazení návrhu na změnu ve využití ppčk. 1547/6,10. T: ihned
 29. Zajistit vyjádření podpory Velhartické výzvě. T: do 9.12.2011
 30. Starostce projednat se zpracovatelem územního plánu připomínky k návrhu Hlavního výkresu a zajistit jeho úpravu
 31. Starostce v případě možnosti uzavřít smlouvu s a.s. Bonver Win o finanční podpoře na úpravu sociálního zařízení ve škole a pověřuje ji veškerými jednáními s podpisem smlouvy souvisejícími


 32. ZO zamítá:
 33. Žádost na zakoupení zatravňovacích panelů z rozpočtu obce na zpevnění automobilového stání u č.p.80 ve Skuhrově Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.12.2011
Sejmuto : 30.12.2011