U s n e s e n í    č. 01/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 04.01.2012

  ZO schvaluje:
 1. Navržený program jednání
 2. Ověřovatele zápisu
 3. Návrh usnesení ZO Skuhrov č.10/2011 ze dne 7.12.2011
 4. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2011
 5. Návrh plánu práce finančního výboru na r. 2012
 6. Návrh plánu práce kontrolního výboru na r. 2012
 7. Výsledky provedené inventarizace za r. 2011, návrh na vyřazení nefunkčního a opotřebovaného obecního majetku včetně způsobu jeho likvidace
 8. Aktualizaci POV na rok 2012
 9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín na MK ppčk. 2036/1 v k. ú. Skuhrov u Železného Brodu za účelem umístění zemního kabelu pro stavební pozemek 1739/2 a výši jednorázové finanční náhrady
 10. Mimořádnou odměnu pro účetní OÚ
 11. Zakoupení varné konvice pro potřeby OÚ


 12. ZO bere na vědomí:
 13. Návrh ÚP Skuhrov k veřejnému projednání
 14. Náměty pro obecní zpravodaj
 15. Termíny zápisů do MŠ a ZŠ pro školní rok 2012-2013
 16. Obsah programu Prevence kriminality
 17. Obsah dopisu senátora Petra Skokana o využití peněz z hazardu
 18. Informace starostky ředitelky ZŠ a MŠ o otázkách školství


 19. ZO ukládá:
 20. Finančnímu výboru vypracovat zprávu o výsledku finančních kontrol v roce 2011. T: do 8.2.2012
 21. Paní Halamové a starostce připravit Obecní zpravodaj č.1/2012 a zajistit jeho distribuci. T: do 15.2.2012
 22. Předsedkyni finančního výboru provést aktualizaci rozpočtového výhledu do roku 2014. T: do 8.2.2012
 23. Předsedkyni kontrolního výboru provést kontrolu plnění usnesení za rok 2011. T: do 8.2.2012
 24. Předsedkyni FV zajistit vyúčtování příspěvku obce poskytnutého na údržbu budovy skuhrovské sokolovny v r. 2011. T: do 8.2.2012
 25. Starostce zajistit zlepšení schůdnosti MK ppčk.2062 v úseku od silnice III. třídy. T: do 15.6.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 13.01.2012
Sejmuto : 29.01.2012