U s n e s e n í    č. 02/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 08.02.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO včetně jeho doplnění, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 2. Návrh usnesení ZO č.1/2012 ze dne 4.1.2012
 3. Návrh zprávy finančního výboru o výsledku finančních kontrol v r. 2011
 4. Návrh zprávy finančního výboru o hospodaření obce v r. 2011
 5. Návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu do r. 2014
 6. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huntířov v r. 2011 včetně jeho převedení na účet obce
 7. Návrh zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení ZO v r. 2011
 8. Návrh Směrnice ZO č.1/2012 o stanovení výše příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Huntířov v r. 2012
 9. Návrh Směrnice č.2/2012 o evidenci, účtování a odepisování majetku a vedení operativní evidence
 10. Návrh OZV č. 1/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pohybu psů na veřejném prostranství
 11. Návrh znění smlouvy s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Huntířov o výpůjčce nebytových prostor
 12. Cenovou nabídku firmy Dorint Group Liberec na provedení rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Huntířov
 13. Podání žádosti o dotaci z Grantového fondu LK 2012 - Program obnovy venkova investiční - program č. 17 - DT1 na projekt "Instalace bezdrátového rozhlasu s napojením na JSVV GŘ HZS ČR" a účast obce na projektu včetně vyčíslení finančních prostředků na její vlastní podíl
 14. Návrh na poskytnutí účelově zaměřených příspěvků z rozpočtu obce TJ Sokolu Huntířov, TJ Sokolu Skuhrov a základní organizaci Českého svazu včelařů oproti vyúčtování


 15. ZO bere na vědomí:
 16. Zprávu o činnosti základní a mateřské školy
 17. Termíny provedení přezkoumání hospodaření obce a veřejnoprávní kontroly školy v r. 2011
 18. Informace SMS ČR o problematice financování regionálního školství
 19. Informace o záměrech vyhlášení konkurzních řízení na místa ředitelů škol v souvislosti se změnou školského zákona
 20. Zprávu o činnosti Obecní knihovny Skuhrov v r. 2011
 21. Obsah Komunitního plánu sociálních služeb Železnobrodska na r. 2011 – 2015
 22. Informace SMS ČR o posunu v jednáních směřujících k dosažení změn v rozpočtovém určení daní


 23. ZO ukládá:
 24. Předsedkyni FV zajistit včasné odeslání Zprávy o výsledku finančních kontrol v r. 2011 KÚ LK
 25. Starostce smluvně zajistit provedení rekonstrukce sociálního zařízení MŠ. T: do 20. 2.2012
 26. Mgr. Kopecké organizačně zajistit rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy. T: jarní prázdniny
 27. Starostce vypracovat žádost o dotaci z GF LK na projekt "Instalace bezdrátového rozhlasu s napojením na JSVV GŘ HZS ČR" a její podání v požadovaném termínu. T: březen 2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 16.02.2012
Sejmuto : 04.03.2012