U s n e s e n í    č. 03/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 07.03.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 2. Návrh usnesení ZO č.2/2012 ze dne 8.2.2012
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 5. Návrh zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení ZO v r. 2011
 6. Zakoupení požárních hadic pro potřeby JSDH Huntířov
 7. Zakoupení oválného hasičského znaku pro SDH Huntířov u příležitosti 130. výročí založení sboru
 8. Připomínky zastupitelstva k návrhu územního plánu obce určené k projednání se zhotovitelem
 9. Kácení stromů na pozemku ppčk. 186/3 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu za předpokladu dodání souhlasného stanoviska majitele pozemku PF ČR


 10. ZO doporučuje:
 11. Nevyhlašovat konkurz na místo ředitele Základní a mateřské školy Huntířov z důvodů plné spokojenosti s vedením současným


 12. ZO bere na vědomí:
 13. Zprávu o činnosti základní a mateřské školy
 14. Informace o problémech Projektu internetizace knihoven na další období
 15. Vyhlášení veřejné soutěže na využití lokality bývalého vojenského letiště Ralsko
 16. Obsah usnesení Rady SOLK ze dne 16.2.2012
 17. Informaci SLK o pochybení Libereckého romského sdružení při využití dotace na integraci Romů
 18. Obsah "Informačního rozcestníku pro seniory a zdravotně postižené"
 19. Upozornění o ukončení územně plánovací dokumentace obcí pořízené před 1.1.2007
 20. Informaci o termínu společného jednání o návrhu územního plánu Skuhrov s dotčenými orgány
 21. Informaci o termínu úvodního jednání dne 19.3.2012 ke Komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Skuhrov u Železného Brodu
 22. Informace o zimní údržbě v obci a souvisejících problémech
 23. Problémy se stále vzrůstajícím znečišťováním intravilánu obce psími výkaly a s volným pobíháním psů, postihy za nedodržení obecně závazné vyhlášky


 24. ZO zamítá:
 25. Poskytnutí finančního příspěvku na činnost lyžařského oddílu Sokol Skuhrov na r. 2012


 26. ZO ukládá:
 27. Starostce zajištění materiálu pro potřeby jednotky SDH Huntířov a hasičského znaku. T: 15.3.2012
 28. Projednat možnost zajištění vyrozumívání jednotky SDH Huntířov prostřednictvím SMS. T: 31.3.2012
 29. Starostce vyvolat jednání s vlastníky objektů, u nichž spad sněhu ze střech znemožňuje průjezd na místních komunikacích a ohrožuje tak bezpečnost pohybu, o způsobu a úhradě jeho likvidace. T: 30.9.2012
 30. Starostce upozornit občany na nutnost respektování pravidel zabezpečení čistoty a pohybu psů v intravilánu obce prostřednictvím zaslání znění obecně závazné vyhlášky. T: 15.3.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 16.03.2012
Sejmuto : 01.04.2012