U s n e s e n í    č. 04/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 04.04.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 2. Návrh usnesení ZO č.3/2012 ze dne 7.3.2012
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditora odboru kontroly KÚ LK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou méně závažných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k jejich odstranění.
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 6. Návrh zprávy kontrolního výboru
 7. Navýšení kapacity mateřské školy, která je součástí sloučeného zařízení příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Huntířov, jejímž zřizovatelem je obec, ze stávajících 25 na 28 dětí, s účinností od 1.9.2012, a to do konce kalendářního roku 2012 bez jakéhokoliv nároku na navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 8. Zajišťování sběru starého papíru příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Huntířov za předpokladu odevzdání sebrané suroviny do výkupny zařazené do systému sběru odpadů z obce.
 9. Zajišťování sběru železného šrotu neziskovou organizací SDH Huntířov za předpokladu odevzdání sebrané suroviny do výkupny zařazené do systému sběru odpadů z obce.
 10. Instalaci 2 ks zpomalovacích prahů včetně dopravního značení na místní komunikaci ppčk. 2104/3 v hoření části obce Skuhrov.
 11. Rozšíření veřejného osvětlení pod skuhrovskou sokolovnou a výměnu sloupu VO u transformátoru v Huntířově.
 12. Provedení oprav výtluků na místních komunikacích v obou částech obce.
 13. Návrh smlouvy o dílo na provedení zpevnění části místní komunikace k č.p.49 ve Skuhrově a vjezdu do skuhrovského hřiště.
 14. Realizaci stavebních úprav sociálního zázemí základní školy a text výzvy zadání zakázky.
 15. Podání žádosti o dotaci z GF LK na projekt "Celková rekonstrukce sociálního zařízení základní školy".
 16. Spoluúčast obce na "Pálení čarodějnic" a zakoupení ohňostroje.
 17. Kácení stromu na pozemku ppčk. 1499/3 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu – havarijní situace.
 18. Provádění zimní údržby silnice III. třídy za pomoci směsi solí s pískem.


 19. ZO zamítá:
 20. Žádost majitelů stavebních pozemků ppčk.1743/1,2 o zkvalitnění přístupu k nim prodloužením zpevnění přilehlé místní komunikace.


 21. ZO bere na vědomí:
 22. Průběh akcí v obci včetně vyhlášení termínů jarního úklidu
 23. Průběh pozemkových úprav v obci
 24. Obsah zákona o veřejných zakázkách malého rozsahu účinného od 1.4.2012
 25. Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Huntířov
 26. Zprávy Policie ČR
 27. Činnost SMS ČR a informaci o uhrazení členského příspěvku na r. 2012
 28. Informaci o zajištění svolávání JSDHO Huntířov prostřednictvím SMS zpráv z HZS.
 29. Postoupení stížnosti na volné pobíhání psa a znečišťování veřejného prostranství k řešení přestupkové komisi MěÚ Železný Brod.
 30. Termín provádění výkopových prací v souvislosti s instalací přípojky el.vedení na stavební pozemek ppčk.1840/8 ve vlastnictví obce.


 31. ZO ukládá:
 32. Starostce smluvně zajistit provedení stavebních úprav sociálního zázemí ZŠ. T: do 30.6.2012
 33. Pí. Kopecké organizačně zajistit rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ. T: do 17.8.2012
 34. Místostarostovi zajistit opravu výtluků místních komunikací v obci. T: do 31.5.2012
 35. Ing. Štěpánovi vypracovat ve spolupráci se členy ZO seznam nezbytných oprav a úprav zařízení místních komunikací. T: do 30.6.2012
 36. Starostce zajistit rozšíření veřejného osvětlení a výměnu sloupu veřejného osvětlení. T: do 31.7.2012
 37. Starostce zajistit instalaci zpomalovacích prahů včetně dopravního značení na MK ppčk. 2104/3. T: do 31.7.2012
 38. Starostce projednat s KSSLK opravu poškozených krajnic silnice III.třídy v obci a způsob její zimní údržby. T: do 8.5.2012
 39. Starostce organizačně zajistit realizaci zpevnění částí MK dle uzavřené smlouvy o dílo. T: do 31.5.2012
 40. Členům ZO navrhnout k projednání požadavky obce, které by bylo vhodné realizovat v rámci probíhajících pozemkových úprav. Do 9.5.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 12.04.2012
Sejmuto : 28.04.2012