U s n e s e n í    č. 05/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 09.05.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 2. Návrh usnesení ZO č.4/2012 ze dne 4.4.2012
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Návrh zprávy o hospodaření obce v 1. čtvrtletí r. 2012
 5. Návrh zprávy kontrolního výboru
 6. Provedení terénních a stavebních úprav u objektu požární zbrojnice ve Skuhrově (odvodnění, zámková dlažba) a jejich financování z obecního rozpočtu
 7. Uložení obecní fotodokumentace do Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou
 8. Provedení digitalizace obecních kronik
 9. Žádost o povolení sjezdu ze stavební parcely ppčk. 1741/1 na místní komunikaci ppčk. 2053/1 za podmínek stanovených zastupitelstvem
 10. Podání žádosti o dotaci z GF LK – G99, 2. kolo na projekt "Stavební úpravy sociálního zázemí základní školy."
 11. Potvrzení současné ředitelky ZŠ a MŠ Huntířov ve funkci na dalších 6 let
 12. Obsah Protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Huntířov za r. 2011
 13. Na základě řádného výběrového řízení realizaci akce "Stavební úpravy sociálního zázemí základní školy" firmou Dorint Group a.s. Liberec


 14. ZO bere na vědomí:
 15. Informace o průběh akcí v obci
 16. Průběh pozemkových úprav v obci
 17. Informace o průběhu zpracování územního plánu
 18. Zprávu o činnosti kronikářky
 19. Informace o činnosti základní a mateřské školy
 20. Informace politického hnutí Starostové pro LK


 21. ZO revokuje:
 22. Bod č.10 usnesení č.4/2012 – zpomalovací prahy. Projektová dokumentace a stanovení místní úpravy je v jednání, akce bude organizačně zajištěna, realizace se odkládá.


 23. ZO ukládá:
 24. Finančnímu výboru urgovat zaplacení poplatků, případně vyvolat správní řízení s "neplatiči". T: do 31.5.2012
 25. Místostarostovi doplnit do usnesení ZO č.4/2012 termíny splnění uložených úkolů. T: ihned
 26. Místostarostovi zajistit převzetí obecního rozhlasu do užívání, včetně jeho řádného zprovoznění a zaškolení obsluhy. T: do 31.5.2012
 27. Místostarostovi urgovat provedení oprav výtluků na místních komunikacích v obci. T: do 31.5.2012
 28. Starostce zajistit předání archivních materiálů do Státního okresního archivu v Jablonci. T: do 30.6.2012
 29. Starostce vypracovat a v řádném termínu odeslat žádost o dotaci z GF LK – G 99. T: do 21.5.2012
 30. Ředitelce školy včasnou realizaci doporučení vyplývajících z veřejnosprávní kontroly školy. T: do 30.6.2012
 31. Pí. Kopecké urgovat s cílem zahájení provozu školní zahrádky odstranění zjištěných reklamačních závad. T: ihned Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.05.2012
Sejmuto : 31.05.2012