U s n e s e n í    č. 06/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 25.06.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 2. Návrh usnesení ZO č.5/2012 ze dne 9.5.2012
 3. Návrh zprávy finančního výboru
 4. Návrh zprávy kontrolního výboru
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2012
 6. Prázdninovou charitativní sbírku obce pro Diakonii Broumov
 7. Uzavření provozu školy v období hlavních prázdnin od 9.7.2012 do 24.8.2012
 8. Požadavek na výši neinvestičních nákladů ve šk. r. 2011-2012 za žáky z obce Líšný
 9. Schvaluje místní a pomístní názvy k uvedení do grafického přehledu k.ú. Skuhrov u Železného Brodu v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami


 10. ZO bere na vědomí:
 11. Informace o průběhu akcí v obci
 12. Průběh pozemkových úprav v obci
 13. Informace o stavu zpracování územního plánu
 14. Informace o činnosti základní a mateřské školy
 15. Informace o činnosti politického hnutí Starostové pro LK
 16. Informace o akcích obce, které proběhnou v průběhu července a srpna
 17. Informaci o podzimních volbách do Zastupitelstva LK a do Senátu Parlamentu ČR
 18. Informaci o dokončení zápisu do kroniky za r. 2011


 19. ZO ukládá:
 20. Místostarostovi projednat a zajistit seřízení instalovaného obecního rozhlasu tak, aby byla ve všech částech obce dobrá slyšitelnost. T: 30.8.2012
 21. Starostce a místostarostovi zajistit provedení oprav výtluků na místních komunikacích v obci. T: do 15.10.2012
 22. Ing. Štěpánovi projednat s majitelkou rodinného domu č.p. 17 v Huntířově možnost chůze přes pozemek ppčk.1737/1 v jejím vlastnictví. T: 31.8.2012
 23. Starostce projednat s vlastníkem rodinného domu č.p. 75 v Huntířově vyřešení havarijního stavu objektu ohrožujícího bezpečnost silničního provozu a chůze v centru obce. T.: do 30.9.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 29.06.2012
Sejmuto : 15.07.2012