U s n e s e n í    č. 07/2012

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 01.08.2012

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO a ověřovatele zápisu
 2. Návrh usnesení ZO č.6/2012 ze dne 25.06.2012
 3. Provedení opravy výtluků na místních komunikacích v obci a.s. Silnice LK, Jablonec n.Nisou
 4. Vybudování komunikace pro pěší (část ppčk.2062) firmou KZS s.r.o. Jistebsko
 5. Navýšení kapacity školní družiny, která je součástí sloučeného zařízení příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Huntířov, jejímž zřizovatelem je obec, ze stávajících 15 na 20 dětí.
 6. Výši neinvestičních nákladů na žáky MŠ a ZŠ z obce Líšný za r. 2011
 7. Zakoupení bezpečnostního systému Walkodile pro žáky MŠ za předpokladu získání dotace z KÚ LK
 8. Provedení nezbytných oprav v prostorách OÚ, které si vyžádala oprava sociálního zařízení v ZŠ a jejich následné vymalování.


 9. ZO bere na vědomí:
 10. Úpravu času zapínání veřejného osvětlení v obci (fotorelé Aspon)
 11. Termín konání voleb do Zastupitelstva LK a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. 10. 2012
 12. Propočet rozpočtového určení daní od 1. 1.2013 v případě schválení návrhu změny Parlamentem a Senátem ČR
 13. Informaci o přidělení dotace z GF LK – Program obnovy venkova 2012


 14. ZO ukládá:
 15. Místostarostovi zajistit provedení seřízení instalovaného obecního rozhlasu. T: do 30.08.2012
 16. Starostce a místostarostovi zajistit provedení oprav výtluků na místních komunikacích v obci. T: do 15.10.2012
 17. Ing. Štěpánovi zajistit za účasti majitelky pozemku ppčk.1737/1 a ve spolupráci s prováděcí firmou vytýčení trasy části místní komunikace pro pěší od č.p. 117 v Huntířově k silnici III.tř. a ve spolupráci se starostkou realizovat akci. T: do 30.08.2012
 18. Pí. Halamové vypracovat ve spolupráci se členy ZO koncept dalšího čísla obecního zpravodaje. T: do 20.09.2012 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 08.08.2012
Sejmuto : 24.08.2012