U s n e s e n í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 5.listopadu 2014

  Zastupitelstvo obce Skuhrov

 1. k o n s t a t u j e, že v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo všech 7 členů zastupitelstva obce s l i b

 2. u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Šikolu a paní Kurfiřtovou, zapisovatelkou Mgr. Rybákovou

 3. s ch v a l u j e program ustavujícího zasedání
 4. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - jednoho uvolněného starostu
     - jednoho neuvolněného místostarostu

 5. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - starostu pana Tomáše Pavlatu, nar. 19.9.1981, bytem Skuhrov 80, 468 22 Železný Brod
     - místostarostu Mgr. Jiřinu Rybákovou, nar. 2.3.1946, bytem Skuhrov, Huntířov 94, 468 22 Železný Brod

 6. z ř i z u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - finanční výbor
     - kontrolní výbor

 7. v o l í v souladu s ust. § 84, odst.2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - předsedkyni finančního výboru Mgr. Alenu Halamovou, bytem Skuhrov 84, 468 22 Železný Brod
     - členy finančního výboru:
           Ing. Libora Šikolu, bytem Skuhrov, Huntířov 38
           Ing. Miroslava Štěpána, bytem Skuhrov, Huntířov 58
     - předsedkyni kontrolního výboru Ing. Blanku Kvochovou, bytem Skuhrov 7, 468 22 Železný Brod
     - členy kontrolního výboru:
           paní Šárku Kurfiřtovou, bytem Skuhrov 87
           paní Petru Adámkovou, bytem Skuhrov, Huntířov 147

 8. u k l á d á:
     - starostovi svolat druhé zasedání ZO Skuhrov na den 12. listopadu 2014
     - místostarostce zpracovat návrh jednacího řádu ZO v souladu s § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - starostovi připravit návrhy odměn neuvolněným členům ZO v souladu s ust. § 84, odst.2 písm .n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
     - Mgr. Rybákové vyhotovit zápis z ustavujícího zasedání ZO v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
     - předsedům kontrolního a finančního výboru prostudovat metodický materiál k činnosti obou výborů a seznámit jejich členy s náplní a způsobem jejich práce (§ č. 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 10.11.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 26.11.2014