U s n e s e n í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 31. října 2018

  Zastupitelstvo obce:

 1. k o n s t a t u j e, že v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složilo všech 7 členů zastupitelstva obce slib

 2. u r č u j e ověřovatelkami zápisu Ing. Kvochovou a paní Kurfiřtovou, zapisovatelkou Mgr. Rybákovou

 3. s ch v a l u j e program ustavujícího zasedání

 4. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - jednoho uvolněného starostu
  - jednoho neuvolněného místostarostu

 5. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - starostu: pana Tomáše Pavlatu, nar. xx.x.xxxx, bytem Skuhrov xx, 468 22 Železný Brod
  - místostarostu: Mgr. Jiřinu Rybákovou, nar. x.x.xxxx, bytem Skuhrov, Huntířov xx, 468 22 Železný Brod

 6. z ř i z u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - finanční výbor
  - kontrolní výbor

 7. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - předsedkyni finančního výboru: Mgr. Alenu Halamovou, bytem Skuhrov xx, 468 22 Železný Brod
  - člena finančního výboru: Ing. Libora Šikolu, bytem Skuhrov, Huntířov xx
  - člena finančního výboru: Ing. Miroslava Štěpána, bytem Skuhrov, Huntířov xx

  - předsedkyni kontrolního výboru Ing. Blanku Kvochovou, bytem Skuhrov x, 468 22 Železný Brod
  - člena kontrolního výboru: paní Šárku Kurfiřtovou, bytem Skuhrov xx
  - člena kontrolního výboru: pana Ivo Jareše, bytem Skuhrov, Huntířov xx

 8. s ch v a l u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 1.11.2018

 9. u k l á d á:
  - starostovi svolat druhé zasedání ZO Skuhrov na den 7. listopadu 2018
  - starostovi a místostarostce zpracovat návrh jednacího řádu ZO v souladu s § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - Mgr. Rybákové vyhotovit zápis z ustavujícího zasedání ZO v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - předsedům kontrolního a finančního výboru prostudovat metodický materiál k činnosti obou výborů a seznámit jejich členy s náplní a způsobem jejich práce (§ č. 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 07.11.2018 (i elektronicky)
Sejmuto : 24.11.2018