U s n e s e n í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 19. října 2022

  Zastupitelstvo obce Skuhrov:

 1. k o n s t a t u j e, že v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo všech 7 členů zastupitelstva obce slib

 2. u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Novotného a Mgr. Halamovou a zapisovatelkou Ing. Kvochovou

 3. s ch v a l u j e program ustavujícího zasedání

 4. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - jednoho uvolněného starostu
  - jednoho neuvolněného místostarostu

 5. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - starostu: pana Tomáše Pavlatu, nar. xx.xx.xxxx, bytem Huntířov xx, 468 22 Železný Brod
  - místostarostu: Ing. Blanku Kvochovou, nar. xx.xx.xxxx, bytem Skuhrov xx, 468 22 Železný Brod

  z ř i z u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - finanční výbor
  - kontrolní výbor

 6. v o l í v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
  - předsedkyni finančního výboru: Mgr. Alenu Halamovou, bytem Skuhrov xx, 468 22 Železný Brod
  - člena finančního výboru: Ing. Libora Šikolu, bytem Huntířov xx, 468 22 Železný Brod
  - člena finančního výboru: Ing. Miroslava Štěpána, bytem Huntířov xx, 468 22 Železný Brod

  - předsedu kontrolního výboru: MUDr. Martina Jíru, bytem Huntířov xx, 468 22 Železný Brod
  - člena kontrolního výboru: paní Šárku Kurfiřtovou, bytem Skuhrov xx, 468 22 Železný Brod
  - člena kontrolního výboru: pana Ivo Jareše, bytem Huntířov xx, 468 22 Železný Brod

 7. s ch v a l u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 19.10.2022

 8. u k l á d á:
  - starostovi svolat druhé zasedání ZO Skuhrov na den 2. listopadu 2022
  - starostovi a místostarostce zpracovat návrh jednacího řádu ZO v souladu s § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - Ing. Kvochové vyhotovit zápis z ustavujícího zasedání ZO v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - předsedům kontrolního a finančního výboru prostudovat metodický materiál k činnosti obou výborů a seznámit jejich členy s náplní a způsobem jejich práce (§ č. 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
  - finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtu obce na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 Ing. Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 31.10.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 16.11.2022