Pages

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Název subjektu:
  • Obec Skuhrov
  •  
 2. Důvod a způsob založení:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
   §1
   Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
   §2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
   (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
   atd.
  •  
 3. Organizační struktura:
 4. Kontaktní spojení:
  • Kontaktní údaje (kontaktní spojení, kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny)
  • Obec Skuhrov
  • Huntířov nad Jizerou 63
  • 468 22 Železný Brod
  • ID datové schránky: ivfavr5
  • Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, č.ú.: 5029-451/0100
  • IČO: 00 262 561
  •  
  • Úřední hodiny
  • Pondělí:     8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
   Úterý:     8.00 - 13.00
   Středa:     8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
   Čtvrtek:     8.00 - 13.00
   Pátek:     8.00 - 13.00
  •  
  • Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu. V ostatních dnech nemusejí být pracovníci obecního úřadu k zastižení.
  •  
  • Telefonní a faxová čísla
  • tel: 483 397 276
  • fax: 483 397 276
  •  
 5. Případné platby lze poukázat:
  • č.ú.: 5029-451/0100; KB Jablonec nad Nisou
  •  
 6. IČ:
  • 00 262 561
  •  
 7. DIČ:
  • Obec není plátce DPH
  •  
 8. Dokumenty:
  • Rozpočet:
  • Rozpočty obce jsou k dispozici pod tímto odkazem:
  •  
  • Starší rozpočty jsou k dispozici k nahlédnutí v obecním archivu.
  •  
 9. Žádosti o informace:
  • Právo svobodného přístupu k informacím je upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být libovolná právnická nebo fyzická osoba.
  • Obec Skuhrov poskytuje informace zveřejněním na úřední desce obce a na internetových stránkách obce (www.skuhrov-huntirov.cz). Obec rovněž poskytuje informace na základě ústní žádosti (bez práva na odvolání a přezkum - žádost není evidována) nebo písemné žádosti
  • Obec Skuhrov neposkytuje informace, jejichž poskytnutí vylučuje zákon č. 106/1999.
  • Žádosti obec vyřizuje v termínech stanovených zákonem.
  •  
  • rok 2019 - dosud byla podána 1 žádost dle zákona č. 106/1999
   1. Žádost o informaci ze dne 19.08.2019
  • rok 2018 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
  • rok 2017 - bylo podáno 6 žádostí dle zákona č. 106/1999
   1. Žádost o informaci ze dne 28.02.2017
   2. Žádost o informaci ze dne 24.05.2017
   3. Žádost o informaci ze dne 11.07.2017
   4. Žádost o informaci ze dne 12.07.2017
   5. Žádost o informaci ze dne 24.08.2017
   6. Žádost o informaci ze dne 27.09.2017
  • rok 2016 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
  • rok 2015 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
  • rok 2014 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
  • rok 2013 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
  • rok 2012 - nebyla podána žádost dle zákona č. 106/1999
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
 11. Opravné prostředky:
  • V samostatné působnosti vždy rozhoduje zastupitelstvo obce.
  • Proti rozhodnutí Obecního úřadu Skuhrov lze podat odvolání na obecním úřadě Skuhrov.
  • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecní úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.
  • Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
  • Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání §16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Odvolání lze podat ústně do protokolu nebo písemně, nebo elektronicky podepsané elektronickým podpisem (podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).
  • Odvolání učiněné písemně lze podat poštou na adresu Obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách.
  •  
 12. Formuláře:
  • Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě Skuhrov.
  •  
 13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací:
 14. Předpisy:
  • Nejdůležitější používané předpisy
  • Obec se ve své činnosti řídí zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány.
  • Ústava České republiky - 1/1993 Sb.
  • Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb.
  • Zákon o obcích 128/2000 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 101/2000 Sb.
  • Zákon o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb.
  • Zákon o kontrole 255/2012 Sb. (kontrolní řád)
  • Zákon o přestupcích 200/1990 Sb.
  • Zákon o správním řízení 500/2004 Sb.
  • Daňový řád 280/2009 Sb.
  • Zákon o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.
  • Občanský zákoník 89/2012 Sb.
  • Zákoník práce 262/2006 Sb.
  • Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.
  • Zákon o správních poplatcích 634/2004 Sb.
  • Zákon o hlášení a evidenci občanů 133/2000 Sb.
  • Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.
  • Zákon o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.
  • Zákon o matrikách, jménu a příjmení 301/2000 Sb.
  • Zákon o pohřebnictví 256/2001 Sb.
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.
  • Zákon o lesích 289/1995 Sb.
  • Zákon o vodách 254/2001 Sb.
  • Zákon o životním prostředí 100/2001 Sb.
  • Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení – 189/2013 Sb.
  • Zákon o odpadech 185/2001 Sb.
  • Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.
  • Zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb.
  • Zákon o oceňování majetku 151/1997 Sb.
  • Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb.
  • Zákon o střetu zájmů - 159/2006 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.
  • Zákon o sociální ochraně dětí - 359/1999 Sb.
  • Obec Skuhrov se dále řídí obecně závaznými vyhláškami Libereckého kraje a nařízeními Krajského úřadu Libereckého kraje.
  • Texty obecně závazných předpisů jsou dostupné ve Sbírce zákonů.
  •  
  • Vydané právní předpisy
  • omluvte nedostupnost - probíhá aktualizace údajů
  •  
 15. Úhrady za poskytování informací:
  • Sazebník úhrad za poskytování informací:
  • Sazebník je k dispozici na Obecním úřadě Skuhrov.
  •  
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  • omluvte nedostupnost - probíhá aktualizace údajů
  •  
 16. Licenční podmínky:
  • Vzory licenčních smluv
  • omluvte nedostupnost - probíhá aktualizace údajů
  • Výhradní licence
  • omluvte nedostupnost - probíhá aktualizace údajů
  •  
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: