Pages

"NA ZDRAVÍ"

Informujeme všechny o probíhající společné akci občanů v naší obci, kterou založila jedna z našich šikovných švadlenek. Akce s názvem NA ZDRAVÍ probíhá každý den v 19,00 hod. a má zcela jednoduchá pravidla. Ať jste dítě, dospělák, dědeček, či babička, prostě se jen chopíte jakékoli skleničky alko, či nealko, kterou máte zrovna po ruce, nebo si ji za tímto účelem předem připravte a přesně v 19,00 hod. si všichni společně v naší krásné obci připijeme na zdraví! Kdo má chuť může vyjít ven a zavolat to do vsi.
Tak nebojte, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME !!!
Oslava

...............................................................................................................................................................................

Aktuální informace

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

15. říjen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2020

15. říjen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

13. říjen 2020

Aktuální nařízení vlády ČR a nová krizová opatření, která vstoupí v platnost o půlnoci z úterý 13.10.2020 na středu 14.10.2020:
   - Mimořádné opatření - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
   - Krizové opatření - omezení hromadných akcí
   - Krizové opatření - péče o děti
   - Krizové opatření - omezení provozu škol
   - Krizové opatření - zajištění poskytování zdravotních služeb

Opět připomínáme možnost bezplatného poskytnutí roušek, nanofiltrů a dezinfekce na ruce. Pokud máte o tyto ochranné prostředky zájem, neváhejte se na nás obracet.

.........................................................................................................................

Dočasná úprava úředních hodin OÚ Skuhrov

10. říjen 2020

V důsledku nařízených krizových opatření dochází od pondělí 12.10.2020 k dočasné úpravě úředních hodin OÚ Skuhrov, podrobné informace naleznete v příloze.

.........................................................................................................................

Covid-19 - informace

10. říjen 2020

Nová krizová opatření, které schválila vláda ČR na svém mimořádném zasedání dne 8.10.2020, naleznete pod následujícími odkazy:
   - Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
   - Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
   - Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 9. do 11. října 2020
   - Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 12. října 2020
   - Krizové opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
   - Usnesení vlády k návrhu zákona o úpravách poskytování ošetřovného

Plně chápeme, že vydaná krizová opatření jsou velmi omezující a komplikují běžný život, aktivity a koníčky všem občanům nejen naší obce. Přesto Vás všechny tímto žádáme o důsledný přístup, toleranci a zodpovědnost při dodržování nařízených opatření. V nastalé situaci není prostor na posuzování, zda je, či není dané opatření smysluplné. V současné době je ve společnosti rozšířeno mnoho negativních a rozporuplných názorů ohledně koronaviru a nálada není ideální. Pojďme se přesto opět všichni semknout, zatnout zuby a společně zabojovat proti viru, který nám tolik obrátil naše životy naruby. Pojďme zabojovat, ať se můžeme v co nejkratší možné době opět setkávat při našich oblíbených aktivitách a volně se pohybovat podle svých představ.
Přejeme všem mnoho sil, pevné zdraví a výdrž :-)

A nebojte, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME :-)

.........................................................................................................................

Covid-19 - informace

02. říjen 2020

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda ČR na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020.
Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.
Vláda se zabývala i omezením školní docházky. Kabinet se shodl na tom, že školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou. Nebude se vztahovat na praktické vyučování a praktickou přípravu, individuální konzultace a zkoušky na vysokých školách a v případě víceletých gymnázií také na povinnou školní docházku. V ostatních krajích dochází k omezení provozu škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole nebudou dočasně součástí vzdělávání ani sportovní činnosti.
Příslušná usnesení vlády jsou v jejich úplném znění k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu
   - Usnesení vlády - přijetí krizového opatření

V této souvislosti opět připomínáme, že pokud máte zájem o dezinfekci na ruce, roušky, nebo nanofiltry, neváhejte se na nás obrátit. Těchto ochranných prostředků máme stále dostatek a rádi Vám je bezplatně poskytneme.

.........................................................................................................................

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

02. říjen 2020

Na základě smlouvy uzavřené mezi Obcí Skuhrov a Severočeskými komunálními službami Jablonec nad Nisou s.r.o. proběhne v sobotu 17. října 2020 v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou. Sběrné vozy zastaví na následujících stanovištích v uvedeném časovém termínu:
Skuhrov u hřiště č.p. 80 – hasičská zbrojnice 8.30 - 8.40 hod.
Huntířov autobusová otočka u nástrojárny 8.45 - 8.55 hod.

  Přijímány budou:
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Barvy, lepidla, pryskyřice
 • Akumulátory, baterie, články, zářivky
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxid)
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Oleje a tuky
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a v objemu a množství odpovídajícím provozu běžné domácnosti.
  Nebudou přijímány:
 • Elektro
 • Stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
  Způsob přebírání odpadů:
 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.
Další informace poskytne Obecní úřad Skuhrov nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.

.........................................................................................................................

Sběr papíru

21. září 2020

Sběr papíru

.........................................................................................................................

Covid-19 - mimořádná opatření

21. září 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavádí Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení.
S účinností od 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou (e-mail). Ukládá jim to nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek.
Nová mimořádná opatření jsou v jejich úplném znění k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
   - Mimořádné opatření, kterým se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy
   - Mimořádné opatření, kterým se omezuje činnost v provozovnách

Informační leták - roušky v ČR

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.09.2020

16. září 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

14. září 2020

Starosta obce Skuhrov podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

 1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
      v pátek  dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
      v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místností zasedací místnost Obecního úřadu Skuhrov, Skuhrov, Huntířov 63, 468 22 Železný Brod pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech obce Skuhrov a Huntířov.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
 6. Voliči jsou povinni dodržovat veškerá hygienicko-epidemiologická opatření stanovená v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2 – desinfekci rukou, použití roušky nebo obdobného prostředku ochrany dýchacích cest, rozestupy, atd.

.........................................................................................................................

Covid-19 - mimořádná opatření (nošení roušek)

11. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.
Celé znění mimořádného opatření, které jasně vymezuje, kde jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné a kde ne, je v této příloze.

V této souvislosti Vás všechny žádáme o velice důsledné dodržování aktuálních mimořádných opatření, maximální odpovědnost a ohleduplnost k ostatním obyvatelům nejen naší obce, ale celé široké veřejnosti. Jednoduché pravidlo 3R - Ruce, roušky, rozestupy, nám všem pomůže opět nastartovat maximální prevenci k šíření epidemie koronaviru. Svým zodpovědným přístupem může každý z nás přispět k ochraně sebe i svých nejbližších. Není čas na hrdinství a dokazování, zda je, nebo není dané aktuální opatření smysluplné a dokonalé. Je čas soustředit se na maximální ochranu svého nejbližšího okolí a všech věkových skupin našich spoluobčanů, ať již doma, venku, v hromadné dopravě osob apod.
S ohledem na vývoj situace opět žádáme všechny naše "švadlenky", pokud budete mít k dispozici jakékoliv množství roušek, které budete chtít poskytnout potřebným, dejte nám vědět, rádi si je u Vás vyzvedneme. Dále připomínáme, že pokud máte zájem o roušky, nanofiltry, desinfekci na ruce, neváhejte se na nás obracet. V kanceláři OÚ si lze vše bezplatně vyzvednout.

Tomáš Pavlata, starosta obce

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2020

08. září 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zrušení svozu nebezpečných složek komunálního odpadu

29. srpen 2020

Informujeme Vás, že z důvodu prokázání hromadného výskytu pozitivních případů koronaviru COVID-19 ve společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., divize Jablonec nad Nisou, pod níž spadá naše území v rámci svozu všech složek odpadů z domácností, se nekoná plánovaný svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, který byl plánován na tuto sobotu 12.9.2020.
O novém termínu vás budeme včas předem informovat.
Děkujeme za pochopení.

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální mimořádná opatření

4. září 2020

V níže uvedených přílohách jsou k dispozici aktuální usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením:
   - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání
   - mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

.........................................................................................................................

Úhrada za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2020

29. srpen 2020

Úhradu za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2020 proveďte bankovním převodem na účet OÚ Skuhrov (5029451/0100 KB Jablonec nad Nisou) nebo v hotovosti v úřadovně OÚ nejpozději do 30. 9. 2020. Výše poplatku je stejná jako v 1. pololetí.

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

29. srpen 2020

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 1. září 2020.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov: autobusová točna, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin, přístřešek ve dvoře Farmy Pelikán
Skuhrov: hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "U Machačků"
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří!

.........................................................................................................................

Letecký snímek obce

26. červen 2020

Připomínáme možnost pořízení leteckého snímku obce, který jsme nechali znovu po deseti letech zhotovit. Aktuální laminovaný letecký snímek naší obce o velikosti 40 x 30 cm v ceně 250,- Kč za kus je možné objednávat na e-mailu: starosta.ou-skuhrov@volny.cz, osobně v kanceláři OÚ, nebo na tel. 483 397 276. Objednávky budou přijímány do 14.8.2020. V příloze je k dispozici náhled leteckého snímku.

.........................................................................................................................

Změna tel. čísla provozovny České pošty v Huntířově

26. červen 2020

Nové telefonní číslo provozovny České pošty v Huntířově: 954 246 834.

.........................................................................................................................

Covid-19 - Mimořádná opatření – Liberecký kraj

26. červen 2020

S účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin vstupuje v účinnost momořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje (celé znění mimořádného viz příloha).
Povinnost nošení roušek platí pro:
  - návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních,
  - nákupy v lékárnách,
  - ve vybraných zařízeních sociálních služeb (platí i pro pracovníky v terénních sociálních službách).
Kompletní podrobné aktuální informace pro jednotlivé lokality ČR naleznete pod tímto odkazem.

V této souvislosti připomínáme, že pokud máte zájem o dezinfekci, nebo roušky, neváhejte se na nás obracet. Zatím máme všeho dostatek a rádi vám vše bezplatně poskytneme.

.........................................................................................................................

Covid-19 - Mimořádná opatření

26. červen 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 24.06.2020

2. červenec 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Nové funkce obecního rozhlasu

9. červen 2020

Informujeme Vás, že byly spuštěny nové funkce obecního rozhlasu. Nově bude při spuštění sirén jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) slyšet houkání ze všech ampliónů na území obce. Další funkcí, která je pro Vás nově k dispozici, je možnost zopakování posledního hlášení. Pokud tedy nebudete rozumět hlášení, nebo nebudete v době hlášení doma, lze si nově vyslechnout obsah hlášení prostřednictvím telefonu. Stačí pouze vytočit tel. číslo 722 921 114 a rozhlasová ústředna vám přehraje poslední uskutečněné hlášení.
Věříme, že tato nová funkce bude dalším prostředkem pro dobrou komunikaci mezi obecním úřadem a vámi.

.........................................................................................................................

Výstava výpěstků z naší zahrádky

1. červen 2020

Výstava výpěstků z naší zahrádky

.........................................................................................................................

Územní plán - změna č. 2 (návrh, březen 2020)

01. červen 2020

Návrh změny č. 2 územního plánu obce viz příloha.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.05.2020

20. květen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Provozní doba České pošty

30. duben 2020

Informujeme Vás, že provozní doba úřadovny České pošty a.s. v Huntířově se od pondělí 4.5.2020 vrací do normálního režimu platného před vyhlášením nouzového stavu.

Pondělí 15,15 – 18,00 hod.
Úterý   8,30 – 11,15 hod.
Středa 15,15 – 18,00 hod.
Čtvrtek   8,30 – 11,15 hod.
Pátek 15,15 – 18,00 hod.

.........................................................................................................................

Veřejná sbírka na boj proti koronaviru

8. duben 2020

Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru.

V době vyhlášeného nouzového stavu vládou České republiky trvá v Libereckém kraji akutní potřeba nákupu ochranných a dezinfekčních prostředků, přístrojů a dalších pomůcek proti koronaviru COVID–19. Liberecký kraj proto zřídil speciální transparentní účet s názvem Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě! COVID-19. Finanční příspěvek mohou zasílat lidé na číslo účtu 1 277 277 277/0100. IBAN pro platby ze zahraničí je CZ58 0100 0000 0012 7727 7277.

„V krizovém fondu Libereckého kraje máme nyní na nouzový stav přes 35 milionů. Více než 19,5 milionu jsme již na nákup ochranných pomůcek vynaložili. Stále ale bojujeme s jejich nedostatkem. Chybí nám například dezinfekční prostředky a další potřebný materiál. Proto jsme vyhlásili tuto veřejnou sbírku. Chtěl bych poprosit všechny občany, ať už o symbolický příspěvek, nebo vyšší finanční dar. Pomůže to v této nelehké situaci nám všem. Účet je samozřejmě transparentní a lidé budou mít přehled o celkové vybrané částce. Za solidárnost všem předem velice děkuji.“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Rychlé zřízení účtu umožňuje zákon. Ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení jsou k tomu nutné důvody hodné zvláštního zřetele, jako je například akutní potřeba ochrany zdraví a života osob. Sbírkový účet je veden jako transparentní. Občan proto vyjadřuje souhlas se zveřejněním jména a zaslané finanční částky. Klienti Komerční banky budou mít tyto údaje uvedeny automaticky. Majitelé účtů u ostatních bankovních institucí, pokud chtějí zveřejnit své jméno, mohou jej napsat do zprávy pro příjemce. Liberecký kraj lidem na vyžádání vystaví potvrzení o přijetí finančních prostředků na sbírkový účet.

Aktuální vybraná částka bude zveřejněna zde.

Oslava

.........................................................................................................................

Pravidla pálení biologického odpadu

31. březen 2020

Vážení spoluobčané, členové hasičských jednotek, ať již profesionálních nebo dobrovolných, se v současné době věnují činnostem spojeným s ochranou zdraví občanů v rámci pandemie. Žádáme vás proto při pálení biologického odpadu o dodržování popsaných postupů tak, aby nebyly jejich činnosti omezovány zbytečnými zásahy u požárů, kterým je možné předejít.

.........................................................................................................................

Digitální informační karta COVID-19

19. březen 2020

V souvislosti s informováním ohledně dění k výskytu koronaviru byla spuštěna nová mobilní aplikace "Digitální informační karta", kterou nabízí Ministerstvo zdravotnictví. Na této kartě naleznete všechny důležité kontakty a informace v souvislosti s nákazou nemocí Covid-19 a vše potřebné ohledně instalace do vašich mobilních zařízení.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3a/2020 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2020

16. březen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.03.2020

11. březen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Projekt "Seniorská obálka"

21. únor 2020

Seniorská obálka usnadňuje řešení situaci, kdy se senior ocitne v tísni, ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Jedná se o tiskopis, kde senioři uvedou základní údaje o zdravotním stavu (alergie, nemoci, léky), kontakty na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře. Důležitost údajů je odlišena barvami jako na semaforu. Vyplněný tiskopis se složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě, např. na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby a zefektivní i navazující nemocniční péči.

Souhrnné informace - viz tento odkaz I.C.E. karta
Leták „Co je Seniorská obálka“ - viz tento odkaz
Návod na vyplnění Seniorské obálky - viz tento odkaz
I.C.E. karta - viz tento odkaz
Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené - viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.02.2020

17. únor 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.01.2020

20. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Sběr jedlých tuků a olejů

08. leden 2020

Od 1. ledna 2020 se sběr tříděného odpadu rozšiřuje o oddělené soustřeďování použitých jedlých tuků a olejů. Důvodem je zamezit jejich splachování do kanalizací, nesmí být shromažďovány ani s jinými biologicky rozložitelnými odpady, ani likvidovány formou kompostování. (Služba je určena pouze pro jedlé tuky a oleje, nikoliv pro motorové a tomu podobné oleje a tuky, které patří do nebezpečného odpadu).
V obci jsou umístěny tři sběrné nádoby (šedé popelnice) pro odkládání jedlých tuků a olejů - na odpadovém stanovišti v Huntířově u nástrojárny a u obchodu smíšeného zboží, ve Skuhrově u hřiště. Odpad se do nádob ukládá v dobře uzavřených plastových lahvích, nikoliv ve skleněných nádobách - hrozí jejich rozbití. Žádáme o respektování tohoto požadavku.

.........................................................................................................................

Povinné „čipování“ psů!

08. leden 2020

Povinné označování psů

Další informace viz příloha

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2019

02. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace občanům

02. leden 2020

Obecní úřad tímto informuje občany, že akce uskutečněná na území obce Skuhrov v roce 2019 s názvem "Opravy a zpevnění povrchů místních komunikací v obci Skuhrov" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č.2.1 - Podpora obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

19. prosinec 2019

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

.........................................................................................................................

Informace o změnách jízdních řádů (oblast Jablonecko)

19. prosinec 2019

Informujeme občany o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 15. prosince 2019. Pro oblast Jablonecka je přehled změn pod tímto odkazem.
Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu http://www.iidol.cz/, dále jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád. Oproti minulým letům bude prodáván pro celou oblast Libereckého kraje. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 9. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na webu www.iidol.cz.)
Pro upřesnění upozorňujeme, že nově přidaný spoj ze Železného Brodu v 15,55 hod. jede pouze na autobusovou otočku v Huntířově u nástrojárny a zpět do Železného Brodu z tohoto stanoviště v 16,10 hod. Tento spoj byl přidán z důvodu dopravy dětí ze základních škol v Železném Brodě, které v důsledku odpolední výuky nestíhaly stávající spoje a musely tak využívat autobusy s výstupem ve Bzí a dále pokračovaly pěšky. Věříme, že toto řešení usnadní situaci nejen dětem samotným a jejich rodičům, ale že se stane další využívanou variantou pro cestování do Železného Brodu a zpět.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.12.2019

16. prosinec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.11.2019

13. listopadu 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Slavnostní odhalení obecního znaku

09. listopad 2019

Slavnostní odhalení obecního znaku

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.10.2019

16. října 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

22. září 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.09.2019

11. září 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 26.06.2019

03. červenec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.05.2019

22. květen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.04.2019

15. duben 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2019

18. březen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.02.2019

18. únor 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.01.2019

21. leden 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2018

28. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.12.2018

19. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
platný od 1. ledna 2019 (POZOR, dochází k navýšení)

15. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.11.2018

12. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 31. října 2018

05. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.09.2018

19. září 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.08.2018

20. srpen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.06.2018

20. červen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.05.2018

10. květen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.04.2018

11. duben 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.03.2018

14. březen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.02.2018

14. únor 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2017

02. leden 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.12.2017

19. prosinec 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.11.2017

22. listopad 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.10.2017

11. říjen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.06.2017

14. červen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.05.2017

11. květen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.04.2017

12. duben 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.03.2017

08. březen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zpravodaj č. 1/2017

22. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.02.2017

08. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.01.2017

17. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2016

02. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.12.2016

14. prosinec 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.11.2016

14. listopad 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.10.2016

17. říjen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 21.09.2016

13. září 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.08.2016

03. srpen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.06.2016

16. červen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.05.2016

05. květen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.04.2016

13. duben 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.03.2016

18. březen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.02.2016

10. únor 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2016

20. leden 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2015

30. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.12.2015

16. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.11.2015

16. listopad 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2015

14. říjen 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2015

09. září 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................